Quyết định số 986/QĐ-BNN-TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 06/5/2013

Văn bản pháp luật – Quyết định số 986/QĐ-BNN-TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 06/5/2013 quy định việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 197/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————–
Số: 986/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 197/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 24/01/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

————————

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ mẫu Trường Cao đẳng nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);
Xét Tờ trình số 94/TTr-CĐNCKNN-TCHC ngày 25/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp về việc xin điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 197/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp như sau:
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1.Hội đồng trường
2. Ban giám hiệu (Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng)
3. Các phòng chức năng
a) Phòng Đào tạo;
b) Phòng Tổ chức, Hành chính;
c) Phòng Tài chính, Kế toán;
d) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng dạy nghề;
đ) Phòng Công tác học sinh, sinh viên;
e) Phòng Quản trị, Đời sống;
g) Phòng Quản lý thiết bị và vật tư
4. Các khoa và bộ môn trực thuộc
a) Khoa Khoa học cơ bản;
b) Khoa Điện;
c) Khoa Điện tử, Điện lạnh;
d) Khoa Động lực;
đ) Khoa Cơ khí;
e) Khoa Cơ giới;
g) Khoa Công nghệ thông tin;
h) Khoa Sư phạm dạy nghề
i) Khoa Kinh tế;
k) Bộ môn Chính trị, Ngoại ngữ.
5. Các đơn vị phục vụ, dịch vụ dạy nghề:
a) Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe
b) Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và Tư vấn việc làm”.
Điều 2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp trên cơ sở Điều lệ mẫu Trường Cao đẳng nghề quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa và các đơn vị phục vụ, dịch vụ dạy nghề được quy định tại Điều 1 Quyết định này; trình Bộ phê duyệt Điều lệ trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
– Bộ trưởng (báo cáo);
– Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>