Quyết định 500/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 20-05-2013

Văn bản pháp luật – Quyết định 500/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng”

BỘ XÂY DỰNG
————–
Số: 500/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng

————–

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển lãm,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 
 

Điều 1.

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng” gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
2. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó trưởng ban thường trực;
3. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó trưởng ban;
4. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ Xây dưng, Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Hữu Hậu, phó Vụ trưởng Vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ khoa học và công nghệ
6. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên;
7. Ông Phan Công Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương, Ủy viên;
8. Ông Hoàng Tuấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy viên;
9. Ông Hoàng Quang Nhu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin – Bộ Xây dựng, Ủy viên;
12. Ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;
13. Ông Bùi Văn Dưỡng, Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
Điều 2. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, quy chế tài chính và tổ chức triển lãm đúng kế hoạch, thời gian quy định, đảm bảo hiệu quả.
Ban Chỉ đạo tự giải thể khi Triển lãm kết thúc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
Như điều 4;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ: KHCN, CT, GTVT, NN&PTNT;
- Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GĐ.
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trịnh Đình Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>